Untitled design (29)

Biotsiidi kutselise kasutaja koolitus pindade puhastamiseks desinfitseerivate ainetega

StellKoolitusedHeakordBiotsiidi kutselise kasutaja koolitus pindade puhastamiseks desinfitseerivate ainetega

Biotsiidi kutselise kasutaja koolitus pindade puhastamiseks desinfitseerivate ainetega

8 akadeemilist tundi

Heakord

Desinfitseerimine on abivahend erilist steriilsust nõudva keskkonna tekitamiseks juhul, kui ei piisa mehaanilisest puhastusest või tegemist on erijuhtudega. Õige aine valik eeldab teadmisi desinfitseerivate ainete võimest hävitada erinevaid mikroorganisme. Soovitud tulemuse tagamiseks biotsiide kasutades on oluline kasutusturvalisus, õigeid töövõtteid ja mõju pinnakatetele.

Õppekava koostamise alused: Õpekava on koostatud koristusprotsessis pindade puhastamisel desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutaja seisukohalt. Puhastusteenindaja-juhendada tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1, B.3.2. ja spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4. Kahjulike organismide tõrjuja, kompetents tase 4 B 3.2, B 3.3, B 3.5.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ülevaadet biotsiidide kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, oskab leida vajatavat informatsiooni ja koristusprotsessis biotsiide ohutult kasutada pindade desinfitseerimisel.

Sihtrühm: Puhastusteenindajad, toateenindajad, hooldajad ,töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid, koristuses kasutatavate ainete müüjad, isikutele, kes oma töös kasutavad pindade puhastusprotsessis desinfitseerivaid aineid.

Koolituse sisu:

 • Mõisted
 • Õigusaktid ,standardid ja mõisted
 • Kemikaalide andmebaasid
 • Biotsiidide kasutamine.
 • Pindade puhastamise ja desinfitseerimise protsessi ülevaade
 • Puhtuse mõõtmise erinevad võimalused
 • Tööohutus ja esmaabi

Õpiväljundid: koolituse läbinu.

 • teab olulisemaid mõisteid ja seadusandlikke aluseid ning oskab leida vajalikku informatsiooni, mis kaasnevad biotsiidide kasutamisega
 • teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, pakendatakse ja märgistatakse, et tagada ohutu töökeskkond;
 • oskab koristus- ja desinfitseerivate ainete (biotsiide) kasutamisel lugeda ohutuskaarti ja arvestada tööprotsessis saadud informatsiooniga. 
 • teab kuidas pinnad saastuvad ja oskab juhendada biotsiidide kasutamist pindade puhastamisel.
 • teab vajalikke isikukaitsevahendeid ja oskab neid kasutada töötades biotsiididega;
 • teab oma kohustusi ja õigused biotsiidide käitlemisel
 • teab kuidas kemikaalide/biotsiidide utiliseerida seadusega ettenähtud korras.
 • teab kuidas käituda kemikaaliõnnetuse korral.

Õppe alustamise tingimused: Eelduskoolitused on: „Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus“ ,Puhastusteenindaja tase 3  kutseksamiks ettevalmistus“ või eelnevad baasteadmised puhastusprotsessist.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: auditoorne õpe

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: loeng, dialoogid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

     Hindamismeetodid: Test valikvastustega koolitusel läbitud teemade kohta

     Hindamiskriteeriumid: 70% õigeid vastuseid

     Väljastatavad dokumendid:

   Tunnistus, kui õppija sooritas  testi positiivselt