Auditid

StellAuditid

Stelli auditi meeskond koosneb erinevate valdkondade spetsialistidest, kes on eranditult praktikud. Peame Stelli suurimaks väärtuseks, et meie auditid, nõustamine ja koolitused on läbi viidud praktikute poolt.

Tänu pikaajalisele kogemusele oskame pakkuda eksperthinnangut teie kinnisvaraga seotud toimingute ja süsteemide kohta.

Tööohutusalane audit ja eksperthinnang

Eesmärk: viia ettevõtte tegevus vastavusse tööseadusandluse nõuetega

Kasu: Tööohutusalase auditi käigus vaatame üle teie ettevõtte riskianalüüsi ja vestluses valdkonna eest vastutaja ning mõnede töötajatega hindame selle piisavust. Anname põhjaliku tagasiside kas ainult riskianalüüsile või kogu tööohutusalasele tegevusele, pakkudes omapoolseid lahendusi ja parimaid praktikaid

Väljund: töökohtade / töökeskkonna riskianalüüs, auditi aruanne koos soovitustega.

Kogemus: Valdav enamus Stelli töötajaid töötab kliendi objektidel, mistõttu oleme igapäevaselt pidanud hindama ka meie klientide töökeskkonna ohutust, eelkõige meie töötajatele. Selle tegevusega oleme pakkunud klientidele parendusvõimalusi, et ka nende töötajad ja kliendid saaksid viibida ohutumas ja tervislikumas keskkonnas.

Juhtimissüsteemide siseaudit või eelaudit

Eesmärk: viia ettevõtte tegevus vastavusse juhtimise standardite ISO 9001, ISO 14001 ja/või ISO 45001 nõuetega ja valmistada ettevõte sertifitseerimis auditiks.

Kasu: alternatiiv ettevõtte auditimeeskonnale. Väljaspool ettevõtet tellitud spetsialist võimaldab hinnata ettevõtte sisemiste protseduuride piisavust ja vastavust juhtimissüsteemide standarditele ning anda nõuandeid süsteemi parandamiseks enne kolmanda osapoole auditit. Selline toimimine aitab kokku hoida teie töötajate tööaega ja võimalikule järelauditile kuluvat aega.

Väljund: siseauditi aruanded koos soovitustega. Auditi aruandeid on võimalik kasutada juhtimissüsteemide sertifitseerimisel tõendusdokumendina.

Kogemus: Stell Eesti AS omab alates 2004. aastast rahvusvahelist kvaliteedijuhtimise sertifikaati ISO 9001, 2009.aastast keskkonnajuhtimise sertifikaati ISO 14001 ja 2015.aastast rahvusvahelist töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise sertifikaati ISO 45001 (end. OHSAS 18001).

Ettevõtte kvaliteedijuhil on enam kui 20.aastane kogemus erinevate juhtimissüsteemide juurutamisel ja auditeerimisel, ta on läbinud ISO 9001 audiitori/juhtaudiitori koolituse, tegutsenud Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna protsessis assessori ja juhtassessorina ning Eesti Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammi assessorina.

Koristustööde audit ja eksperthinnang

Eesmärk: koristusprotsessi hetkeolukorra analüüs

Kasu: hetkeolukorra analüüs võimaldab määratleda potentsiaalid, mille läbi muuta koristust efektiivsemaks. Audit annab võimaluse analüüsida puhastusteenindaja tööaja kasutust ning koolitusvajadust soovitud tulemuste saavutamiseks.

Väljund: Auditi tagasisidena valmib koristustööde jälgimise raport koos hinnangute ja soovitustega.

Kogemus: Stell tegutseb kinnisvara korrashoiu valdkonnas alates 1995. aastast. Stelli koristustööde eksperthinnangu annab 15 aastat puhastusvaldkonna kogemusega tegutsev praktik.