Õppekorralduse alused

StellKoolitusedÕppekorralduse alused

Stell Koolitus- ja kompetentsikeskus lähtub koolituste korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras), konkurentsialastest käitumisjuhistest ja tööturu- ja klientide vajadustest.

Täienduskoolituse korraldamiseks olulised tingimused

Koolitused korraldatakse Stell koolitus- ja kompetentsikeskuses asuvates õppeklassides, aadressil Tammsaare tee 47, Tallinn.
Kokkuleppel tellijaga võib koolitusi korraldada ka mujal.
Koolituskeskuse kodulehele on lisatud juhised koolituse asukohta jõudmiseks nii ühiskondliku transpordiga kui autoga ning ratastooliga.
Koolituse õppekeeleks on eesti- või vene keel. Vastava info saab koolitusele registreeruja ettevõtte kodulehelt.
Koolituse asjaajamiskeel on eesti keel, milles väljastatakse ka koolitusel osalemise tunnistused.
Koolitusdokumendid säilitatakse dokumendihaldusprogrammis WebDesktop (edaspidi ka WD) vastavas kataloogis. Kataloog on piiratud ligipääsu õigusega vaid täiendkoolitusega seotud isikutele.
Koolitustunnistused antakse välja unikaalse registrinumbriga, mille genereerib WD koolitustunnistuste register. Selliselt on tagatud tunnistuste üle arvestuse pidamine.
Koolitustunnistusele või tõendile märgitakse andmed lähtudes täienduskoolituse standardi § 3 lg 3 sätestatust.
Koolitusel väljastatava dokumendi allkirjastab koolitaja.
Õppekorraldusega seotud vaidlused ja erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Täienduskoolitusele õppijate vastuvõtt ja väljaarvamine

Koolitusele registreerumine ja vastuvõtt:
Info koolituste kohta on leitav koolituskeskuses kodulehel (https://stellkoolitused.ee/).
Koolitusele registreerimine toimub koolituskeskuses kodulehe (https://stellkoolitused.ee/) kaudu.
Kõik koolitusele registreerunud saavad automaatteate registreerumise kohta ning vähemalt kolm tööpäeva enne koolituse algust meeldetuletuse koos infoga koolituskoha ja transpordivõimaluste kohta.
Koolitusele võetakse vastu isikud, kes vastavad õppekava nõuetele ja on õigel ajal koolitusele registreerunud.


Koolituse katkestamine ja sealt välja arvamine:
Kui koolitusel õppija katkestab koolituse, siis väljastatakse talle tõend läbitud õppekava mahus.
Koolituse osalist läbimist kinnitavale tõendile märgitakse andmed lähtudes täienduskoolituse standardi § 3 lg 3 sätestatust.
Koolituselt arvatakse välja õppijaid, kes talle esitanud arve on maksmata jätnud. Väljaarvamisest teavitatakse isikut kirjalikult.

Koolituse hindamine ja läbimine

Koolitus loetakse läbituks kui õppija on lõpetanud, kui on osalenud vähemalt 90% tundidest ja olenevalt koolituse eripärast sooritanud ettenähtud testi ja praktilise proovitöö.
Koolituse hindamiskriteeriumid on määratletud vastava koolituse juures.

Täienduskoolituse õppetasu maksmise, arveldamise ja tagastamise tingimused

Õppemaksu suuruse kehtestab koolituskeskuses ning avaldab selle koduleheküljel.
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis esitatakse koolituse tellijale Stell raamatupidamise poolt peale koolitusele registreerumist. Arve tasumine tagab koha koolitusel.
Koolitusest loobumise korral ning sellest kirjalikul teatamisel vähemalt 14 tööpäeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppemaksust; teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust, tagastatakse 50% õppemaksust. Hilisemal teatamisel õppemaksu ei tagastata.
Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.
Koolituskeskus jätab endale õiguse väheste õppijate tõttu koolitusi ära jätta või koolituse algust edasi lükata. Samuti pakutakse võimalust õppijal osaleda samal või samaväärsel koolitusel uuel ajal. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
Arve tasumata jätmisel koolitustunnistust või koolitusel osalemist kinnitavat tõendit ei väljastata.

Täienduskoolituses õppija õigused ja kohustused

Täienduskoolituses õppija on isik, kes õpib täienduskoolituse õppekava alusel. Stell võib keelduda koolitamisest, kui õppija ei vasta täienduskoolituse õppekavas kehtestatud tingimustele, kui kursusel õppijate arv on täis või ei komplekteeru.

Koolituses õppijal on õigus:

Koolituses õppijal on kohustus: