Õppekorralduse alused

StellKoolitusedÕppekorralduse alused

Stell Koolitus- ja kompetentsikeskus lähtub koolituste korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras), konkurentsialastest käitumisjuhistest ja tööturu- ja klientide vajadustest.

Täienduskoolituse korraldamiseks olulised tingimused

Koolitused korraldatakse Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse ruumides (aadressil Tammsaare tee 47, Tallinn). Kokkuleppel tellijaga võib koolitusi korraldada ka mujal.
Koolituse õppekeeleks on kas eesti või vene keel. Vastava info saab koolitusele registreeruja ettevõtte kodulehelt.
Koolituse asjaajamiskeel on eesti keel, milles väljastatakse ka koolitusel osalemise tunnistused.
Koolitusdokumendid säilitatakse ettevõtte dokumendihaldusprogrammis WebDesktop vastavas kataloogis. Kataloog on piiratud ligipääsu õigusega vaid täiendkoolitusega seotud isikutele.
Koolitustunnistused antakse välja unikaalse registrinumbriga, mille genereerib dokumendihaldusprogramm WebDesktop koolitustunnistuste register. Registri abil on tagatud tunnistuste üle arvestuse pidamine. Koolitustunnistusele märgitakse andmed lähtudes täienduskoolituse standardi § 3 lg 3 sätestatust. Koolitustunnistuse allkirjastab koolitaja.
Õppekorraldusega seotud vaidlused ja erimeeldused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Täienduskoolitusele õppijate vastuvõtt ja väljaarvamine

Koolitusele registreerimine toimub Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse kodulehe kaudu (www.stellkoolitused.ee), kõigi registreerunutega võetakse ühendust. Kõik koolitusele registreerunud saavad koheselt teate registreerumise kohta ning vähemalt kolm päeva enne koolituse algust meeldetuletuse koos infoga koolituskoha ja transpordivõimaluste kohta.
Stell kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) ja isikukood (vajalik tunnistuse või tõendi jaoks). Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
Info koolituste kohta on leitav Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse kodulehel (www.stellkoolitused.ee).
Koolitusele võetakse vastu isikud, kes vastavad õppekava nõuetele ja on õigel ajal koolitusele registreerunud.
Kui koolitusel õppija katkestab koolituse, siis väljastatakse talle tõend läbitud õppekava mahus. Koolituse osalist läbimist kinnitavale tõendile märgitakse andmed lähtudes täienduskoolituse standardi § 3 lg 3 sätestatust.
Koolituselt arvatakse välja õppijaid, kes talle esitanud arve on maksmata jätnud. Väljaarvamisest teavitatakse isikut kirjalikult.

Koolituse hindamine ja läbimine

Koolitus loetakse läbituks kui õppija on osalenud vähemalt 90% tundidest ja olenevalt koolitusele esitatud hindamise kriteeriumitest sooritanud ettenähtud testi või praktilise proovitöö.

Täienduskoolituse õppetasu maksmise, arveldamise ja tagastamise tingimused

Õppemaksu suuruse kehtestab koolituskeskuse pidaja ning avaldab selle koduleheküljel.
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis esitatakse koolituse tellijale Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse raamatupidamise poolt enne koolituse toimumist.
Koolitusest loobumise korral ning sellest kirjalikul teatamisel vähemalt 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppemaksust; teatamisel vähemalt 3 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 50% õppemaksust. Hilisemal teatamisel õppemaksu ei tagastata.
Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.
Stell jätab endale õiguse väheste õppijate tõttu koolitusi ära jätta või koolituse algust edasi lükata. Samuti võimalust õppijal osaleda samal või samaväärsel koolitusel uuel ajal. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
Arve tasumata jätmisel koolitustunnistust või koolitusel osalemist kinnitavat tõendit ei väljastata.

Täienduskoolituses õppija õigused ja kohustused

Täienduskoolituses õppija on isik, kes õpib täienduskoolituse õppekava alusel. Stell võib keelduda koolitamisest, kui õppija ei vasta täienduskoolituse õppekavas kehtestatud tingimustele, kui kursusel õppijate arv on täis või ei komplekteeru.

Koolituses õppijal on õigus:

Koolituses õppijal on kohustus: