Konsultatsioonid

StellKonsultatsioonid

Stelli erinevate valdkondade spetsialistid on pikaajalise töökogemusega ja valmis andma konsultatsioone nii spetsiifilistes kinnisvarakeskkonna juhtimise valdkondades kui laiemalt ettevõtte tööohutuse alal või juhtimissüsteemide juurutamisel.

Tänu pikaajalisele kogemusele oskame hinnata teid huvitava valdkonna juhtimissüsteemi hetkeseisundit ning koostöös leppida kokku ning aidata ellu viia parendustegevusi.

Töötervishoiu- ja tööohutusealaseid riskianalüüsid

Eesmärk: Hinnata ettevõtte töötervishoiualast seisundit ja töökeskkonna riske, vastavuses seadusandluse nõuetele.

Kasu: Ettevõtte riskid on kirja pandud ja hinnatud. Riskide ärahoidmiseks või mõju minimeerimiseks on ette nähtud tegevused ja määratud vastutajad.

Väljund: Riskianalüüs, mis on üles laetud Tööinspektsiooni kodulehele

Juhtimissüsteemid

Eesmärk: Aidata ettevõttel juurutada kvaliteedijuhtimissüsteemi ja/või keskkonnajuhtimissüsteemi, anda juhised protseduuriliste dokumentide koostamiseks. Konsultatsiooni üheks osaks on asjassepuutuvate töötajate koolitamine.

Eeldus: ettevõtte valmisolek ja ressurss süsteemi juurutamiseks. Ettevõttepoolse projektijuhi olemasolu.
Kasu: Tõuseb töötajate teadlikkus juhtimissüsteemi kirjeldamisest, juurutamisest ja kasulikkusest ettevõtte arengule. Koostöös ettevõtte spetsialistidega koostatakse vajaminevad protseduurilised dokumendid ja vormid.

Väljund: Juhtimissüsteemi dokumentatsioon on koostatud ja töötajad koolitatud. Ettevõte on valmis auditeerimiseks.

Haldusekspertide konsultatsioon ehituse eelprojekti faasis

Eesmärk: Stelli eksperdid on pikaajalise kogemusega asjatundjad, kes on tegelenud erinevate hoonete heakorrateenuste, tehnilise hoolduse ja haldamisega. Oma valdkonna ekspertidena oskame kaasa rääkida, mida silmas pidada projekteerimisel, et hilisem hoone haldamine ning hooldamine oleks kogu selle eluea vältel kuluefektiivne ja keskkonnasäästlik.

Kasu: Haldusekspertide konsultatsioon ehituse eelprojekti faasis aitab vältida tulevikus tekkida võivaid probleeme hoone haldamisel ja hooldamisel, minimeerida riske ja vähendada lisakulusid. Arendajale on hoone korrashoidmine ja juhtimine oluliselt tõhusam. Hooldus- ja halduskulude pealt säästmine annab madalama ruutmeetri hinna tõttu hoone omanikule renditurul konkurentsieelise.

Väljund: Ehituse eelprojekti ülevaatuse raport, mis  hõlmab:

  • ehitise planeeringu analüüs (nii hoone eskiisprojekti alusel siseplaneeringu kui ka hoone välitarindi planeeringu analüüsi)
  • alternatiivsete lahenduste soovitused koos põhjendusega
  • kommunaal-ja kõrvalkulude prognoos
  • majanduskava ehk kõigi teenuste loetelu ning kommunaal- ja kõrvalkulude jagamise põhimõtted.

Hoone valmimisjärgus on meilt võimalik tellida haldus-ja hooldusteenuste kontseptsiooni, mis töötatakse välja lähtuvalt just antud hoone eripäradest ja kasutusotstarbest.

Puhastuskontseptsioonide väljatöötamine

Eesmärk: Aidata ettevõttel määratleda  koristussagedus, vajaminevad koristustarvikud ja nende kasutuskohad. 

Kasu: Ettevõte teab, millist koristusmeetodit kasutada lähtuvalt mustusest ja pinnakattest. Soovi korral pakume ka ruumipõhist lähenemist.

Väljund: Ettevõttel on terviklik ja toimiv puhastuskontseptsioon, mis tagab puhtama töökeskkonna ning kuluefektiivsema koristamise.

Kodukoristuse konsultatsioon

Eesmärk: Selgitada eesmärgistatud koristamise põhimõtteid ja millele kodu koristades peaks tähelepanu pöörama, milliseid koristustarvikud ja puhastusained kasutada.

Kasu: Selguvad probleemsed kohad kodukoristuses ja õiged töövõtted erinevate pindade puhastamiseks. Loomulikult leiame vastused kliendi küsimustele.

Väljund: Kodukoristus on terviklik ja süsteemne, mis tagab puhtama keskkonna kodus ning koristamisele kulub kordades vähem aega.