Täienduskoolituse kvaliteedi tagamine

StellKoolitusedTäienduskoolituse kvaliteedi tagamine

Stelli Koolitus- ja kompetentsikeskuses lähtume täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning õppekorralduse alustest.

Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindume väärtuspõhisest suhtest, aususest ja abivalmidusest.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused

Koolitust viivad läbi Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse koolitajad või teised vajalikku kompetentsi omavad lektorid.
Koolituse õppekava sisulise kvaliteedi ja arendamise eest vastutab koolitusjuht.
Õppekavade/koolituse sisude koostamisel lähtutakse kehtivatest kutsestandarditest ja seadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad/koolituste sisud on avalikud ettevõtte kodulehel koolituste tutvustuste juures.
Koolituses kasutatavate materjalide ajakohasuse ja korrektsuse ning õppetöö läbiviimise eest vastutab koolitust läbiviiv koolitaja. Koolituse eesmärgiks on tagada kõikide õppijate õpiväljundite saavutamine. Koolitusruumi on tagatud ligipääs ja ruumid on kergesti kasutatavad ka liikumispuudega inimestele.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused

Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse koolitajad on kogemustega spetsialistid (erialase kutsetunnistusega) ning lisaks omavad täiskasvanute koolitaja kutset ja/või pedagoogilist kõrgharidust.
Koolitajad on kohustatud tegelema erialase ja kutsealase täiendamisega.
Koolitajate töö tulemust hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused

Koolitusruumid asuvad aadressil: A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn. Klass asub V korrusel, ligipääs liftiga. Koolitusruumi on tagatud ligipääs ja ruumid on kergesti kasutatavad ka liikumispuudega inimestele.
Koolitusklass vastab tervisekaitse nõuetele, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, valgusküllane ja õpperuum piisava suurusega, et õppija saaks täita oma õpieesmärke.
Koolitusklass on varustatud tänapäevase tehnikaga: dataprojektor, televiisor, puutetundlik tahvel jne. Koolitusklassis on WIFi ühendus.
Õppeklassi varustamise eest koolituseks vajalike materjalide, karastusjookide ja tehnikaga vastutab koolituse läbiviija.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

Iga koolituse lõpul täidavad õppijad soovi korral anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele andes võimalused parendustegevuste elluviimiseks.
Tagasisideküsitluse tulemusi analüüsivad Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse koolitusjuht ja kvaliteedijuht. Tulemustega arvestatakse õppekavaarenduses ja koolituse edaspidises korralduses.
Koolituste tagasiside info säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.