Untitled design (29)

Erinevate ruumide praktiline koristamine

StellKoolitusedHeakordErinevate ruumide praktiline koristamine

Erinevate ruumide praktiline koristamine

18 akadeemilist tundi

Heakord

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusena saadakse ülevaade erinevate ruumide puhastamise põhimõtetest, et paremini toime tulla igapäevases töös.

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest või/ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; toateenijad.

Õppe alustamise tingimused: „Puhastusteenindaja algteadmiste“ läbimine või eelnev erialane kogemus

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: loeng, praktilised ülesanded ja näitlikustamine.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid ja oskab määratleda koristusvajaduse.
  • oskab valida õiget pühkimismeetodeid lähtuvalt mustuse liigist ja pinnakattematerjalist.
  • teab erinevaid koristustekstiilide niisutamise võimalusi ja oskab kasutada erinevate pühkimismeetoditega mustuse eemaldamiseks.
  • oskab valida erinevaid koristustarvikuid ja puhastusaineid sh desinfitseerivaid aineid lähtuvalt ruumi eripärast ning kasutada praktikas.

Koolituse sisu:

  • Koristustööde planeerimine, koristusvajaduse määratlemine
  • Pinnakattest ja mustusest lähtuv koristustarvikute valiku põhimõtted
  • Milliseid aineid, miks ja kuhu valida? 
  • Koristustekstiilide niisutamine praktikas, lähtuvalt mustusest
  • Tüüpruumide praktiline koristamine (wc, köök, trepp, kontor jne)
  • Töö tulemuse hindamine

Õppe kogumaht:  18 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 18 akadeemilist tundi, millest 1  akadeemilist tundi on loeng, 1 akadeemiline tund on iseseisev töö ja 16 akadeemilist tundi praktikat.

Hindamismeetodid: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.