Untitled design (29)

Jätkusuutlikkuse edendamine ettevõttes: ESG strateegiad, hindamine ja raporteerimine

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedJätkusuutlikkuse edendamine ettevõttes: ESG strateegiad, hindamine ja raporteerimine

Jätkusuutlikkuse edendamine ettevõttes: ESG strateegiad, hindamine ja raporteerimine

8 akadeemilist tundi

Kinnisvarahaldus, EKKL tunnustatud koolitused

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6  kompetentsid B.2.1- B.2.2, Kinnisvara haldusjuht, tase 6  kompetentsid B 3.1- B 3.2, Kinnisvarahaldur tase 4  kompetentsid B. 3.1- 3.2, Kinnisvarahaldur tase 5  kompetentsid B. 3.1- 3.2.

Eesmärk: Anda osalejatele põhjalik arusaam ESG teekonna erinevatest etappidest ning jagada näiteid ootustest, tänastest parimatest praktikatest ja tulevikuperspektiividest. Koolituse tulemusena mõistab koolituse läbinu, kuidas luua väärtust ühiskonnas laiemalt, aidates teadlikult lahendada mõnda keskkonna- või sotsiaalset probleemi.

Sihtrühm: Müügijuhid, haldurid, haldusjuhid, hooldusjuhid, teenindusjuhid, ärisuunajuhid, ettevõtete juhid.

Koolituse sisu:

 • ESG ja jätkusuutlikkuse tähendus ettevõttes.
 • Ettevõtte mõju hindamine – miks ja kuidas?
 • ESG strateegia olulisus ja arendamine ettevõttes.
 • ESG tulemuslikkuse mõõtmine.
 • Kuidas muuta äritegevust jätkusuutlikumaks.
 • ESG raporteerimine – kellele ja mida?

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab ESG tähendust ja olemust ettevõttes;
 • omab ülevaadet, milles seisneb ettevõtte mõju keskkonnale ja ühiskonnale ja kuidas teha valikuid, millised teemad võtta ESG fookusesse ja mida jätta;
 • teab, mis on ESG strateegia ning mida see endas sisaldab, seosed ettevõtte strateegiaga ning kuidas tagada, et strateegilised suunad ka ettevõttes ellu viiakse;
 • mõistab ESG tulemuslikkuse hindamise süsteemi ja raamistiku loomist, asjakohaste mõõdikute vajalikkust ning mõõtmise läbiviimist;
 • mõistab äriarenduse ja -otsuste olulisust ESG eesmärkide saavutamisel, kuidas valida meetmeid seatud eesmärkide saavutamiseks ning omab ülevaadet tänaste parimate praktikate osas;
 • teab, millised on olulised huvigrupid ning nende ootuste kaardistamisest nii ettevõtte sees kui väljas. Omab ülevaadet ESG raporteerimise standarditest ja parimatest praktikatest.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad.

Õppe kogumaht:  8 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Õppe käigus toimuvad  diskussioonid ja ka praktilist näitlikustamist.

Õppemeetodid: Hübriidõpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Hindamismeetodid: Puuduvad.

Hindamiskriteeriumid: Puuduvad.

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.

Koolitajad:

Merili Vares on alates august 2021 PwC Eesti ESG valdkonna juht. Oma nõustamiskarjääri alustas ta  PWC Advisors´is, kus keskendus valitsemisele, riskijuhtimise ning sisekontrolli valdkonna arendamisele nii avalikus kui erasektoris. Alates 2020. aastast on ta aktiivselt tegelenud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) juures ettevõtete hindamise töögrupi eestvedamisega ning tegutsenud ka mentori ja koolitajana. Merli on ka SA Rohetiigri nõukogu liige ja Vabaühenduste liidu Tulevikujuhtide programmi mentor.

Kadi Ilves on vanemkonsultant PwC Eesti ESG teenuste üksuses. Tal on 7-aastane projektijuhtimise ja nõustamise kogemus. Varem on Kadi töötanud päikeseenergia arenduste, ESG strateegia koostamise ja aruandluse ning toetusprojektide kirjutamise alal. Kadil on mitmekülgsed kompetentsid, olles omandanud kõrghariduse taastuvenergia, ettevõtluse ja majanduse valdkondades, millele lisaks õpib ta hetkel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Kadi on lektor EBS-is ESG juhi arenguprogrammis.

Mirjam Mehine alustas ettevõtete ja projektide keskkonna-alase nõustamisega aastal 2020 keskkonnakonsultatsiooni ettevõttes. Mirjamil on kogemus projektijuhtimises ning projektide keskkonnamõjude ja kliimakindluse hindamises. Alates 2023. aasta algusest tegutseb Mirjam PwC Eesti ESG üksuses konsultandina, kelle peamiseks valdkonnaks on kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine ning kliimariskide analüüsi läbiviimine.