Untitled design (29)

Levinumate eripuhastustööde praktiline koolitus

StellKoolitusedHeakordLevinumate eripuhastustööde praktiline koolitus

Levinumate eripuhastustööde praktiline koolitus

18 akadeemilist tundi

Heakord

Oskuslikult teostatud eripuhastustööd aitavad pikendada pinnakattematerjalide eluiga, parandada siseruumide õhu kvaliteeti ja üldist ilmet. Koolitus annab esmased teadmised ja praktilised oskused pinnakattematerjalide hooldamise ja kaitsmise võimalustest.

Õppekavarühm: Koduteenindus.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3. ja Puhastusteenindaja-juhendada tase 4  spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4.

Eesmärk: Koolituse tulemusena õppija omab teadmisi eripuhastustööde teostamise erinevatest võimalustest ja oskab neid praktiliselt teostada.

Sihtrühm: Alustavate eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid.

Õppe alustamise tingimused: Eelduskoolitused on “Levinumad pinnakattematerjalid ja nende hooldus” või  „Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus“ või valdkonna-põhine kogemus.

Õppekeskkond: Praktiliste tööde soorituseks sobilik õppekeskkond. Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kaasaegsed koristustarvikud, -masinad ja -ained. Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Auditoorne õpe. Praktiline õpe toimub õppekeskkonnas koolitaja juhendamisel. Koolitus eeldab sobiliku riietust ja jalanõusid praktiliste tegevuste soorituseks.

Koolituse sisu:

 • Eripuhastustööde planeerimine ja riskide vältimine
 • Erinevad kaitsemeetodid – vahatamine, õlitamine, küllastamine, impregneerimine
 • Erinevate puhastusainete liigitamine ja kasutamine
 • Erinevate koristusmasinate kasutamise võimalused- põrandahooldusmasin, HS-põrandahooldusmasin, surveloputusmasin, veeimur

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab eripuhastustööde teostamise eripärasid ja oskab nendega arvestada;
 • teab erinevaid võimalusi pinnakattematerjali kaitsmiseks (vahatamine, õlitamine, küllastamine, impregneerimine ) ja oskab neid praktiliselt teostada;
 • tunneb eripuhastustööde teostamiseks vajalikke puhastusaineid ja koristusmasinaid ja oskab neid tööprotsessis kasutada;
 • teab puhastusainete liigitusi, sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada juhendamisel.

Õppe kogumaht: 18 akadeemilist tundi, millest 4  akadeemilist tundi on auditoorne õpe ja 14 akadeemilist tundi praktikat.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm. 14 akadeemilist tundi praktilised tegevused pinnkattematerjalide kaitsmiseks.

Hindamismeetodid: kirjalik teadmiste test, praktilise töö sooritamine.

Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 70% õigeid vastuseid nii kirjalikus testis kui ka praktilise töö sooritamises. Praktilise töö sooritamiseks koolituse läbinu:

 • valib töö teostamiseks sobivad puhastus- ja kaitseaineid, doseerib õigesti;
 • valib tööde teostamiseks sobilikud koristustarvikud;
 • teostab tööd kasutades õigeid töömeetodeid;
 • töötab ergonoomiliselt ning järgib tööohutust.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumitele vastav kirjalik test ja praktiline proovitöö.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa 90% õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.