Untitled design (29)

Levinumate eripuhastustööde koolitus

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedLevinumate eripuhastustööde koolitus

Levinumate eripuhastustööde koolitus

8 akadeemilist tundi

Heakord, EKKL tunnustatud koolitused

Oskuslikult teostatud eripuhastustööd aitavad pikendada pinnakattematerjalide eluiga, parandada siseruumide õhu kvaliteeti ja üldist ilmet. Koolitus annab esmased teadmised ja praktilised oskused pinnakattematerjalide hooldamise ja kaitsmise võimalustest.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3. ja Puhastusteenindaja-juhendada tase 4  spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4.

Eesmärk: Koolituse tulemusena õppija omab teadmisi eripuhastustööde teostamise erinevatest võimalustest ja oskab neid praktiliselt teostada

Sihtrühm: Alustavate eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid

Õppe alustamise tingimused: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus. Praktiliste tööde soorituseks sobilik õppeklass.

Õppevahendid: Kaasaegsed koristustarvikud, -masinad ja -ained. Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, praktilised ülesanded ja näitlikustamine. Koolitus eeldab sobiliku riietust ja jalanõusid praktiliste tegevuste soorituseks!

Koolituse sisu:

 • Enimkasutatavate pinnakatete omadused.
 • Pinnakattematerjali eripärast lähtuvalt hoolduskoristus, suurpuhastus ja eripuhastustööd.
 • Enamlevinud koristuslikud vead eripuhastustöödel ja nende vältimine.
 • Eripuhastustööde planeerimine ja riskide vältimine.
 • Erinevad kaitsemeetodid – vahatamine, õlitamine, küllastamine, impregneerimine.
 • Erinevate koristusmasinate kasutamise võimalused- põrandahooldusmasin, HS-põrandahooldusmasin, surveloputusmasin, veeimur.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab eripuhastustööde teostamise eripärasid ja oskab nendega arvestada;
 • teab erinevaid pinnakatteid ja suudab neid eristada töökeskkonnas;
 • teab enamlevinud pinnakatete koristamise eripära ja arvestab sellega hoolduskoristuses ning suurpuhastuses;
 • teab peamisi riske eripuhastustöödes ja oskab neid vältida;
 • teab erinevaid võimalusi pinnakattematerjali kaitsmiseks (vahatamine, õlitamine, küllastamine, impregneerimine ) ja oskab neid praktiliselt teostada;
 • tunneb eripuhastustööde teostamiseks vajalikke puhastusaineid ja koristusmasinaid ja oskab neid tööprotsessis kasutada;
 • teab puhastusainete liigitusi, sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada juhendamisel.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi on loeng ja 4 akadeemilist tundi praktikat.

Hindamismeetodid: puuduvad.

Hindamiskriteeriumid: puuduvad.

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.