Untitled design (29)

Puhastusteenindaja algteadmised

StellKoolitusedHeakordPuhastusteenindaja algteadmised

Puhastusteenindaja algteadmised

9 akadeemilist tundi

Heakord

Elu seisneb pidevas õppimises, millegi uue omandamises, et paremini tulla toime tänapäevases ühiskonnas. Kui sul on soov omandada uus eriala, täiendada erialaseid teadmisi või tõsta kvalifikatsiooni, siis tule ja avasta koristusmaailma puhastusteenindaja algteadmiste koolitusel.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija koristamise algteadmisi ja oskab neid kasutada igapäevases töös

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; koristusainete- ja tarvikute müüjad, haldurid

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioone ja ka praktilist näitlikustamist.

Koolituse sisu:

 • Koristamise eesmärk
 • Puhastusainete liigitamine ja kasutamine
 • Koristusmeetodid ja nende kasutamine koristamisel
 • Koristustekstiilid ja nende hooldus
 • Koristustarvikud ja nende kasutamine tööprotsessis
 • Töötervishoid ja tööohutus
 • Ergonoomiline töötamine
 • Kutse-eetika

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid;
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid;
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja- tarvikuid ning oskab neid kasutada;
 • oskab kasutada ja hooldada mikrokiud koristustekstiile;
 • teab puhastusainete liigitusi sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada;
 • suudab hinnata igapäevases tööelus ohuolukordi ja vastavalt toimida;
 • mõistab, kuidas töötada ennast säästvalt;
 • mõistab oma rolli ja vastutust töökeskkonnas ning juhindub sellest.

Õppe kogumaht:  9 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: 9 akadeemilist tundi: kuulamisülesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.

Hindamismeetodid: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.