Untitled design (29)

Puhastusteenindaja algteadmised ja erinevate ruumide praktiline koristamine

StellKoolitusedHeakordPuhastusteenindaja algteadmised ja erinevate ruumide praktiline koristamine

Puhastusteenindaja algteadmised ja erinevate ruumide praktiline koristamine

27 akadeemilist tundi

Heakord

Elu seisneb pidevas õppimises, millegi uue omandamises, et paremini tulla toime tänapäevases ühiskonnas. Kui sul on soov omandada uus eriala, täiendada erialaseid teadmisi või tõsta kvalifikatsiooni, siis tule ja avasta koristusmaailma puhastusteenindaja algteadmiste koolitusel.

Õppekavarühm: Koduteenindus.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2.

Eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija koristamise algteadmisi ja oskab neid kasutada igapäevases töös.

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; koristusainete- ja tarvikute müüjad, haldurid.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: loeng, praktilised ülesanded ja näitlikustamine.

Koolituse sisu:

 • Koristamise eesmärk
 • Puhastusainete liigitamine ja kasutamine
 • Koristusmeetodid, -tekstiilid, -tarvikud ja nende kasutamine tööprotsessis
 • Töötervishoid ja tööohutus
 • Ergonoomiline töötamine
 • Kutse-eetika
 • Tüüpruumide praktiline koristamine (wc, köök, trepp, kontor jne)
 • Töö tulemuse hindamine

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid;
 • oskab valida õiget pühkimismeetodeid lähtuvalt mustuse liigist ja pinnakattematerjalist;
 • teab erinevaid koristustekstiilide niisutamise võimalusi ja oskab kasutada erinevate pühkimismeetoditega mustuse eemaldamiseks;
 • oskab valida erinevaid koristustarvikuid ja puhastusaineid sh desinfitseerivaid aineid lähtuvalt ruumi eripärast ning kasutada praktikas;
 • oskab kasutada ja hooldada mikrokiud koristustekstiile;
 • suudab hinnata igapäevases tööelus ohuolukordi ja vastavalt toimida;
 • mõistab, kuidas töötada ennast säästvalt;
 • mõistab oma rolli ja vastutust töökeskkonnas ning juhindub sellest.

Õppe kogumaht:  27 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 9 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.

Praktika koolituskeskuses 18 akadeemilist tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel.

Hindamismeetodid: Teadmiste test ja praktiliste ülesannete sooritamine.

Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid nii kirjalikus testis kui ka praktilises sooritamises.

Väljastatavad dokumendid: 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumitele vastav kirjalik test ja praktiline proovitöö.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija on läbinud koolituse ajalisest mahust vähemalt 80 %. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.