Untitled design (29)

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus

StellKoolitusedHeakordPuhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus

72 akadeemilist tundi

Heakord

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus aitab arendada oskusi ja kompetentsi kutseeksamiks ja et edukalt toime tulla tööalaste väljakutsetega.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4. ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm: Puhastusvaldkonna inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest

Õppe alustamise tingimused: Vähemalt aastane töökogemus puhastusvaldkonnas

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö õppematerjalidega tuleb sooritada väljaspool auditoorset õpet ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised
 • Puhastustustööde juht tööprotsesside juhtijana
 • Koristustööde planeerimine
 • Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine
 • Erinevate ruumide tulemuslik koristamine
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus

 Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise olulisust
 • Tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja puhastusained sh desinfitseerivaid  puhastusaineid pinnakattematerjalist lähtuvalt
 • Teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
 • Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades
 • Oskab lahendada kutseeksamil kasutatavaid teste.

Õppe kogumaht: 72 akadeemilist tundi, millest 36 akadeemilist tundi on auditoorne töö, iseseisev töö 9 akadeemilist tundi ja 27 akadeemilist tundi praktikat õppekeskkonnas.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 36 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm. Iseseisev töö 9 akadeemilist tundi.

Praktika koolikeskkonnas 27 akadeemilist tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel

Hindamismeetodid: Teadmiste test

Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele