Untitled design (29)

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus

StellKoolitusedHeakordPuhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus

64 akadeemilist tundi

Heakord

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus aitab arendada oskusi  ja kompetentsi, mis on vajalikud kutseeksami soorituseks ja et edukalt toime tulla tööalaste väljakutsetega.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3. ja üldoskused B.2.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastus- teeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest huvitatud.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada auditoorse õppe käigus ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel.

 Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised.
 • Enimkasutatavate pinnakattematerjalide hooldamine.
 • Erinevate ruumide praktiline koristamine.
 • Oma tööprotsessi planeerimine.
 • Ergonoomika – ennast säästvad töövõtted.
 • Tööturvalisus.
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid;
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid;
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada igapäevases töös;
 • teab puhastusainete liigitusi, sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada;
 • tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja puhastusained pinnakattematerjalist lähtuvalt;
 • omab teadmisi ja praktilisi oskuseid kutseeksami sooritamiseks.

Õppe kogumaht: 64 akadeemilist tundi, millest 60 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja iseseisev töö 4 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 60 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm. Iseseisev töö 4 akadeemilist tundi.

Hindamismeetodid: Teadmiste test ja praktilise ülesande sooritamine.

Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.