Untitled design (29)

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus

StellKoolitusedHeakordPuhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus

204 akadeemilist tundi

Heakord

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus aitab arendada oskusi  ja kompetentsi, mis on vajalikud kutseeksami soorituseks ja et edukalt toime tulla tööalaste väljakutsetega.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3. ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastus- teeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud

 Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised
 • Enimkasutatavate pinnakattematerjalide hooldamine
 • Erinevate ruumide praktiline koristamine
 • Oma tööprotsessi planeerimine
 • Eripuhastustööde oskuslik tegemine
 • Ergonoomika – ennast säästvad töövõtted
 • Tööturvalisus
 • Klienditeenindus
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada igapäevases töös
 • teab puhastusainete liigitusi, sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada
 • tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja puhastusained pinnakattematerjalist lähtuvalt
 • omab teadmisi ja praktilisi oskuseid kutseeksami sooritamiseks

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppe kogumaht: 204 tundi, millest 50 tundi on auditoorne töö, 70 tundi praktikat koolikeskkonnas ja 84 tundi praktikat töökeskkonnas

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada auditoorse õppe käigus ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel. Asutuse sisene praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 50 tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.

Praktika koolikeskkonnas 70 tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel

Praktika töökeskkonnas 84 tundi: teadmiste ja töövõtete praktiseerimine ettevõttes

Hindamismeetodid: Teadmiste test

Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.