Untitled design (29)

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

StellKoolitusedHeakordPuhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

18 akadeemilist tundi

Heakord

Hästi toimiva teenuse aluseks on teadlikult juhitud tööprotsess. Puhastustööde kavandamise ja teostust toetab koolitus Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorse õppe käigus sooritatakse rühmatöid.

E-õpe: veebiloeng reaalajas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiloengut iseseisvalt veebikeskkonnas 5 tunni jooksul.

Koolituse sisu:

 • Koristamise eesmärk
 • Puhastusainete liigitamine ja kasutamine
 • Koristusmeetodid ja nende kasutamine koristamisel
 • Koristustekstiilid ja nende hooldus
 • Koristustarvikud ja nende kasutamine tööprotsessis
 • Tulemusele orienteeritud koristamise juhtimine
 • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana
 • Puhastustööde reaalsed mõjutegurid ja reaalne tööaeg
 • Tööprotsessi tulemuslik juhendamine ja toimimine

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada
 • teab erinevaid koristustarvikuid ja nende kasutusala
 • oskab kasutada ja hooldada mikrokiud koristustekstiile
 • teab puhastusainete liigitusi sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada
 • mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana
 • teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
 • mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades

Õppe kogumaht:  18 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 18 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine. E-õpe: veebiloeng reaalajas 12 akadeemilist tundi ja iseseisev töö tekstimaterjalidega 6 akadeemilist tundi.

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. E-õppe korral tõend, kui õppija täitis iseseisvad tööd.