Untitled design (29)

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

StellKoolitusedHeakordPuhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

27 akadeemilist tundi

Heakord

Hästi toimiva teenuse aluseks on teadlikult juhitud tööprotsess. Puhastustööde kavandamise ja teostust toetab koolitus Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana.

Õppekavarühm: Koduteenindus.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2.

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid.

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorse õppe käigus sooritatakse rühmatöid.

Koolituse sisu:

 • Planeerimise alused
 • Objektiraamatu koostamine
 • Harvemini tehtavate tööde planeerimine
 • Puhastustööde teostamise järjekord
 • Puhastusainete liigitamine ja kasutamine
 • Koristusmeetodid, -tekstiilid, -tarvikud ja nende kasutamine tööprotsessis
 • Tulemusele orienteeritud koristamise juhtimine
 • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana
 • Puhastustööde reaalsed mõjutegurid ja reaalne tööaeg
 • Tööprotsessi tulemuslik juhendamine ja toimimine
 • Tüüpruumide praktiline koristamine (wc, köök, trepp, kontor jne)

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös;
 • oskab tulemuslikult planeerida koristustöid ning koostada objektiraamatut;
 • teab erinevaid koristustekstiile, -meetodeid  ja – tarvikuid ning oskab neid kasutada igapäevases töös;
 • teab puhastusainete liigitusi sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada
 • mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana;
 • teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides;
 • mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades;
 • oskab valida erinevaid koristustarvikuid ja puhastusaineid sh desinfitseerivaid aineid lähtuvalt ruumi eripärast ning kasutada praktikas.

Õppe kogumaht:  27 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 18 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine.

Praktika koolituskeskuses 9 akadeemilist tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel.

Hindamismeetodid­: Teadmiste test ja praktiliste ülesannete sooritamine.

Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid nii kirjalikus testis kui ka praktilises juhendamises.

Väljastatavad dokumendid: 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumitele vastav kirjalik test ja praktiline proovitöö.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija on läbinud koolituse ajalisest mahust vähemalt 80 %. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.