Untitled design (29)

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedPuhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

9 akadeemilist tundi

Heakord, EKKL tunnustatud koolitused

Eesti Kinnisvara Korrushoiu Liit poolt tunnustatud kinnisvara korrashoiu erialane täiendkoolitus

Hästi toimiva teenuse aluseks on teadlikult juhitud tööprotsess. Puhastustööde kavandamise ja teostust toetab koolitus Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorse õppe käigus sooritatakse rühmatöid.

E-õpe: veebiloeng reaalajas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiloengut iseseisvalt veebikeskkonnas 6 tunni jooksul.

Koolituse sisu:

  • Tulemusele orienteeritud koristamise juhtimine
  • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana
  • Puhastustööde reaalsed mõjutegurid ja reaalne tööaeg
  • Tööprotsessi tulemuslik juhendamine ja toimimine

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös
  • mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana
  • teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
  • mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades
  • teab erinevaid koristustekstiile, -meetodeid  ja – tarvikuid ning oskab neid kasutada igapäevases töös
  • teab puhastusainete liigitusi sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada

Õppe kogumaht:  9 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Auditoorne õpe  9 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine.

E-õpe: veebiloeng reaalajas 6 akadeemilist tundi ja iseseisev töö tekstimaterjalidega 3 akadeemilist tundi.

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui koolitus läbiti vähemalt 80% mahust