Untitled design (29)

Puhastustööde planeerimine

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedPuhastustööde planeerimine

Puhastustööde planeerimine

9 akadeemilist tundi

Heakord, EKKL tunnustatud koolitused

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2.

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid.

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, praktilised ülesanded ja näitlikustamine.

Koolituse sisu:

 • Koristustööde planeerimine, koristusvajaduse määratlemine.
 • Objektiraamatu koostamine.
 • Harvemini tehtavate tööde planeerimine.
 • Puhastustööde teostamise järjekord.
 • Tüüpruumide praktiline koristamine (wc, köök, trepp, kontor jne).
 • Töö tulemuse hindamine.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös;
 • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid ja oskab määratleda koristusvajaduse;
 • oskab tulemuslikult planeerida koristustöid ning koostada objektiraamatut;
 • teab puhastustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides;
 • teab puhastustööde teostamise järjekorda ning selle olulisust;
 • oskab valida erinevaid koristustarvikuid ja puhastusaineid sh desinfitseerivaid aineid lähtuvalt ruumi eripärast ning kasutada praktikas.

Õppe kogumaht:  9 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 9 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi on loeng ja 5 akadeemilist tundi praktikat.

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.