Untitled design (29)

Puhastustööde planeerimine

StellKoolitusedHeakordPuhastustööde planeerimine

Puhastustööde planeerimine

9 akadeemilist tundi

Heakord

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2.

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid.

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorse õppe käigus sooritatakse rühmatöid.

E-õpe: veebiloeng reaalajas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiloengut iseseisvalt veebikeskkonnas 6 tunni jooksul.

Koolituse sisu:

  • Planeerimise alused.
  • Objektiraamatu koostamine.
  • Harvemini tehtavate tööde planeerimine.
  • Puhastustööde teostamise järjekord.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös;
  • oskab tulemuslikult planeerida koristustöid ning koostada objektiraamatut;
  • teab puhastustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides;
  • teab puhastustööde teostamise järjekorda ning selle olulisust.

Õppe kogumaht:  9 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 9 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine. E-õpe: veebiloeng reaalajas 6 akadeemilist tundi ja iseseisev töö tekstimaterjalidega 3 akadeemilist tundi.

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. E-õppe korral tõend, kui õppija täitis iseseisvad tööd.