Untitled design (29)

Puhastustööde planeerimine

StellKoolitusedHeakordPuhastustööde planeerimine

Puhastustööde planeerimine

18 akadeemilist tundi

Heakord

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2.

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid.

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorse õppe käigus sooritatakse rühmatöid.

Koolituse sisu:

 • Tulemusele orienteeritud koristamise juhtimine.
 • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana.
 • Tööprotsessi tulemuslik juhendamine ja toimimine.
 • Planeerimise alused.
 • Objektiraamatu koostamine.
 • Harvemini tehtavate tööde planeerimine.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • teab erinevaid koristustekstiile, -meetodeid  ja – tarvikuid ning oskab neid kasutada igapäevases töös;
 • mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana;
 • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös;
 • oskab tulemuslikult planeerida koristustöid ning koostada objektiraamatut;
 • teab puhastustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides;
 • teab puhastustööde teostamise järjekorda ning selle olulisust.

Õppe kogumaht:  18 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 18 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine.

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst.