Untitled design (29)

Tuleohutuse korraldamine ja tagamine kinnisvarakeskkonnas

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedTuleohutuse korraldamine ja tagamine kinnisvarakeskkonnas

Tuleohutuse korraldamine ja tagamine kinnisvarakeskkonnas

8 akadeemilist tundi

Kinnisvarahaldus, EKKL tunnustatud koolitused

Eesti Kinnisvara Korrushoiu Liit poolt tunnustatud kinnisvara korrashoiu erialane täiendkoolitus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldaja, tase 4 kompetentsid, Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.6, B.2.7, Kinnisvarahooldaja, tase 4 kompetentsid B.2.2, B.2.6, B.2.7,  Kinnisvara hooldusjuht, tase 6  kompetentsid B.2.1, Kinnisvara haldusjuht, tase 6  kompetentsid B.3.1- B.3.3, Kinnisvarahaldur tase 4  kompetentsid B.3.1- B.3.3, Korteriühistu juht tase 4 kompetentsid B.3.1- B.3.3, Kinnisvarahaldur tase 5  kompetentsid B. 3.1- B.3.3.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab koolituse läbinu vajalikke teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks vastutusalas olevates hoonetes. Lisaks anda praktilised teadmised ja soovitused, mis on spetsiifilised iga ettevõtte tegevusalale ning aitavad optimeerida tuleohutust ja kindlustuskaitset.

Sihtrühm: ettevõtete , korteriühistute, omavalitsuste  tuleohutuse eest vastutavad juhid, haldusjuhid, haldurid, hooldusjuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi tuleohutuse, tuleohutuse nõuete ja enamlevinud tuleohutuspaigaldiste osas.

Koolituse sisu:

 • Enamlevinud tuleohutuspaigaldised hoones
 • Nõuded elektripaigaldise käidule
 • Nõuded suitsuärastussüsteemi hooldusele
 • Nõuded muude tuleohutuspaigaldiste hooldusele
 • Hoonete omanike ootused hooldajatele tuleohutuspaigaldiste osas
 • Enesekontroll, tuleohutusaruande koostamine, tuleohutusülevaatuse korraldamine
 • Tuleohutuse korraldamine organisatsioonis, selle põhimõtted, nõuded dokumentatsioonile
 • Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
 • Ülevaade erinevatest tuleohutuskoolitustest, nende korraldamise ja läbiviimise nõuetest
 • Statistika tulekahju tekke enamlevinud põhjustest
 • Võimalused ärikinnisvara kindlustamiseks
 • Millele tuleb tähelepanu pöörata eri tüüpi hoonete kindlustamisel (ärihooned, korterelamud), et kõik riskid saaksid kaetud
 • Kogemuslood tulekahju juhtumitest ja nende kahjukäsitlusest

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet enamlevinud tuleohutuspaigaldistest hoones
 • Teab nõudeid erinevate tuleohutuspaigaldiste käidule ja hooldusele
 • On saanud ülevaate hoone omanike ootustest hooldajatele tuleohutuspaigaldiste osas
 • Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte
 • Omab teadmisi hoone tuleohutuse korraldamisest
 • Oskab koostada tuleohutuse enesekontrolli aruannet
 • Oskab tuleohutusalaselt juhendada kaastöötajaid
 • Omab ülevaadet enam levinumatest tulekahju tekkepõhjustest
 • Teab, millised on erinevate hoonetüüpide kindlustamise võimalused ning millele tuleb tähelepanu pöörata hoone kindlustamisel

Õppe alustamise tingimused: tuleohutusalased algteadmised

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika ( televiisor, puutetundlik tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Õppe käigus toimuvad  diskussioonid ja ka praktilist näitlikustamist.

Õppemeetodid: Hübriidõpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid­: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend  kui koolitus läbiti vähemalt 80% mahust

Koolitajad:

Kristjan Kulu

Omab turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 (kompetentsid: suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine) ning turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsioone. Kogemus tuleohutuspaigaldiste projekteerimise, hooldamise ja paigaldamise valdkonnas on üle 15 aasta. Täiskasvanute koolitajana on jaganud oma kogemusi 100+ organisatsioonis. Tallinna Ehituskoolis tegutseb külalisõpetajana, kelle käe all „valmib“ igal aastal üks grupp elektri- ja nõrkvoolutööde juhte (sisetööde elektrik, tase 5).

Kalju Õunmann

Omab tuleohutusspetsialist, tase 5 (tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ja läbiviimine) kutsekvalifikatsiooni. 20 aastane kogemus tuleohutusvaldkonna konsultandi ja koolitajana. Omandanud kõrghariduse Päästekolledžis. Lisaks täiendanud end mitmete töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanud koolitaja kursustel.