Untitled design (29)

Ohutu töökeskkonna korraldus ja ohutegurite maandamine

StellKoolitusedTööohutusOhutu töökeskkonna korraldus ja ohutegurite maandamine

Ohutu töökeskkonna korraldus ja ohutegurite maandamine

4 akadeemilist tundi

Tööohutus

Õppekava rühm: 1022 Töötervishoid ja -kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Eesmärk: Anda teadmised ohutu töökeskkonna korralduse kohta ettevõttes ning ülevaade töökeskkonnas esinevate ohutegurite ja nende maandamise viisidest.

Sihtrühm: Inimesed, kellel on tööalane kokkupuude töökeskkonna korraldusega või huvi töökeskkonna aspektide vastu, ettevõtte keskastme juhid, töökeskkonnaspetsialistid.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õpikeskkond: kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: kirjalikud materjalid, digitaalsed õppematerjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioonid ja praktiline näitlikustamine.

Koolituse sisu:

  • Töökeskkonna korralduse alused
  • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
  • Ohutu töökeskkonna loomine, hoidmine ja koostöö tööandjaga
  • Ohutegurite väljaselgitamise meetodid ja hindamine
  • Ohtude maandamise vahendid ja/või tegevused

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • omab teadmisi ettevõttes ohutu töökeskkonna korralduse aluste kohta;
  • teab töökeskkonnas esinevate ohutegurite kategooriaid ning nende väljaselgitamise meetodeid ja hindamissüsteeme;
  • suudab hinnata igapäevases tööelus ohuolukordi ja oskab leida ohuteguri kategooriast lähtuvalt ohu maandamise vahendi või tegevuse;
  • teeb aktiivset koostööd ettevõtte töökeskkonnaspetsialistiga ohuolukordade märkamisel ja teavitamisel.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: kuulamisülesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm. E-õpe: veebiloeng reaalajas 4 akadeemilist tundi ja iseseisev töö 30 minutit.

Hindamismeetodid: ohutegurite test

Hindamiskriteeriumid: positiivseks soorituseks 50% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui sooritati test positiivselt. Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. E-õppe korral tunnistus, kui õppija täitis iseseisva töö ja tõend, kui võttis osa õppetööst.